Twitter Notícies i actualitat
Segueixi i mantinguis informat amb les notícies del sector des de la nostra pàgina de twitter

Si està interessat en rebre informació personalitzada, pot fer-lo a traves del nostre Formulari On-line o emplenar el següent Qüestionari Bàsic i remetre’l per fax o per correu electrònic

Butlletí de SeInProDat
sobre la LOPD i LSSIce

SeInProDat
C/Aribau 278, 1º-1ª
08006 Barcelona

Correu  seinprodat@seinprodat.net

Telefon  93 408 77 10

fax  93 396 97 23

Avís legal i condicions d'ús

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és “SeInProDat Asesores, S.L.”, amb domicili a C/Aribau 278, 1º-1ª, 08006 de Barcelona, amb número de CIF: B63745830, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 37291, Foli 199, Fulla B305960, Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte seinprodat@seinprodat.net.

La informació continguda a www.seinprodat.net constitueix un servei d’informació dels diversos productes, ofertes i serveis que ofereix SeInProDat Asesores, S.L. dintre de l’àmbit de l’assessorament Informàtic-Jurídic i de la relació d’ambdós sectors en el seu sentit més ampli, especialment en el marc de les noves tecnologies, on s’ofereix accés a continguts tant tècnics com jurídics.
ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web www.seinprodat.net exigeix l’acceptació de las condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.seinprodat.net estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de SeInProDat Asesores, S.L., i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompil·lació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, SeInProDat Asesores, S.L.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per incorre en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per SeInProDat Asesores, S.L.

SeInProDat Asesores, S.L. vetllarà per el compliment de les anteriors condicions i per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d’infracció o incompliment d’aquets drets per part de l’usuari.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

SeInProDat Asesores, S.L. no recull ni sol·licita dades de cap tipus a la seva Web, tan sols ofereix una adreça de correu electrònic, un número de fax i una adreça de correu postal que l’usuari podrà fer servir per realitzar les peticions, consultes, observacions, etc., que estimi oportunes. Per tant es sempre l’usuari de la Web qui decideix de manera expressa i voluntària facilitar les seves dades amb la finalitat d’establir o no una relació negocial amb SeInProDat Asesores, S.L.

Les Dades Personals obtingudes per qualsevol de les vies anteriorment citades o altres no contemplades, no seran objecte de tractament mentre no s’estableixi una relació negocial entre el titular de les dades i SeInProDat Asesores, S.L., sent així, les dades s’incorporaran als corresponents fitxers registrats a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, i dels quals consta com a titularitat a SeInProDat Asesores, S.L.

Tot i el manifestat, l’usuari autoritza l’inclussió i tractament de les seves dades facilitades als fitxer titularitat de Seinprodat Asesores, S.L.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal tenen com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb SeInProDat Asesores, S.L., així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.

SeInProDat Asesores, S.L. ha pres de les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitja físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.


COOKIES

Les cookies son petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altre dada de caràcter personal. L’ús de cookies a la Web www.seinprodat.net es limita única i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadístics. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin en el seu ordinador d’altres Web. Si vol pot configurar el seu navegador per que li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.seinprodat.net.


LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

SeInProDat Asesores, S.L. no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeix als mateixos.

En el mateix sentit, SeInProDat Asesores, S.L. no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, averies o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com dels danys provocats per tercers persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de SeInProDat Asesores, S.L. conté enllaços a altres Web que poden resultar d’interès pels usuaris. SeInProDat Asesores, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu per el qual l’usuari accedeix al contingut de les referides Web en les condicions d’ús que se fixin a les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

SeInProDat Asesores, S.L. no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la que pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.seinprodat.net i/o en el ús de les informacions contingudes en aquesta.

SeInProDat Asesores, S.L. es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstancies descrites.


RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari es l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la Web www.seinprodat.net.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Dades de Caràcter Personal assolides mitjançant els diferents medis que SeInProDat Asesores, S.L. posa a disposició dels usuaris de la Web www.seinprodat.net, estan subjectes als terminis recollits a la nostra Política de Privacitat.


RESERVA

SeInProDat Asesores, S.L. es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avis, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la configuració i presentació d’aquesta. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat a la pàgina Web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millores.

SeInProDat Asesores, S.L. es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia al seu propi aforament, i amb independència del lloc on es susciti qualsevol disputa, es sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© SeInProDat Asesores, S.L.
Tots els drets reservats.